KPI w analizie SWOT

Cele organizacyjne to cele strategiczne, które kierownictwo firmy ustala na potrzeby określenia oczekiwanych wyników i kierowania wysiłkami pracowników. Istnieje wiele zalet ustalania celów organizacyjnych. Kierują wysiłkami pracowników, uzasadniają działania i istnienie firmy, definiują standardy wydajności, zapewniają ograniczenia w dążeniu do niepotrzebnych celów i funkcjonują jako zachęty behawioralne. Aby cele miały wartość biznesową, organizacje muszą opracować strategiczny plan ich wyboru i spełnienia. Strategia firmy obejmuje również cele organizacyjne.

Czym jest analiza SWOT? Najpierw tłumaczenie: jest to nazwa będąca akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (możliwości) i threats (zagrożenia). Dwa z nich dotyczą wnętrza organizacji, a dwa czynników zewnętrznych.

Wyznaczając kompleksowe, realistyczne cele, organizacje mają jaśniejszą ścieżkę do osiągnięcia sukcesu i realizacji swojej wizji. Wyznaczanie celów i osiąganie tych celów może również pomóc organizacji w osiągnięciu zwiększonej wydajności, produktywności i rentowności.

Organizacje powinny komunikować cele, aby zaangażować pracowników w ich pracę i osiągnąć pożądane wyniki organizacji. Posiadanie jasnego wyobrażenia o celach organizacyjnych pomaga pracownikom określić kierunek działania, aby pomóc firmie osiągnąć te cele. Pracownicy powinni również dysponować odpowiednimi narzędziami i zasobami, które pomogą im osiągnąć cele organizacyjne.

Wyznaczanie celów może pomóc firmom w ocenie wydajności pracowników – na przykład w tworzeniu indywidualnych celów pracowniczych, które wspierają cele organizacyjne i mierzeniu indywidualnych wyników w stosunku do tych indywidualnych celów. Podczas gdy organizacja może komunikować swoje cele organizacyjne za pośrednictwem formalnych kanałów, najbardziej skutecznym i bezpośrednim sposobem na to są bezpośredni przełożeni pracowników. Umożliwia to menedżerom współpracę z pracownikami w celu opracowania celów SMART, które są zgodne z celami organizacji. Wyznaczanie celów organizacyjnych pomaga również budować harmonię w miejscu pracy, ponieważ sprawia, że pracownicy pracują nad osiągnięciem podobnych celów.

Podczas gdy opracowywanie rozsądnych celów pomaga organizacjom w planowaniu strategicznym, z czasem cele mogą okazać się nierealistyczne i wymagać modyfikacji.

Rodzaje celów organizacyjnych

Istnieją 4 główne typy celów organizacyjnych:

1. Cele strategiczne

Są to cele – często szerszy obraz, jakościowe, długoterminowe cele – które organizacja chce osiągnąć. Cele strategiczne wyszczególniają cele firmy opisane w jej misji lub w oświadczeniach publicznych, takich jak statut firmy lub raporty roczne. Pomagają budować publiczny wizerunek i reputację organizacji. Takie cele są często jakościowe i trudniejsze do zmierzenia.

2. Cele jakościowe

Są to cele jakościowe o mniejszym obrazie – często z elementem ilościowym – które koncentrują się na przekształcaniu oficjalnych celów w cele operacyjne. To są cele zespołowe. Cele taktyczne wypełniają lukę między celami strategicznymi i operacyjnymi. Pomagają połączyć mierzalne codzienne procesy biznesowe z ogólnymi celami określonymi w planie strategicznym firmy.

3. Cele operacyjne

Są to cele z mierzalnymi krokami wymaganymi do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Często są to mniejsze cele zespołowe lub indywidualne. Cele operacyjne to rzeczywiste, konkretne kroki, które organizacja zamierza podjąć, aby osiągnąć swój cel. Cele operacyjne firmy często nie idą w parze z jej oficjalnymi celami; Na przykład, podczas gdy głównym oficjalnym celem organizacji wolontariackiej non-profit może być praca społeczna, ograniczone finansowanie może oznaczać, że jej cel operacyjny polegający na zbieraniu funduszy będzie miał pierwszeństwo. Cele operacyjne są często celami krótkoterminowymi, które organizacje starają się osiągnąć poprzez swoją politykę operacyjną i przedsięwzięcia i są mierzone ilościowo. Ich sukces opiera się na metrykach. Firmy mogą nakreślić konkretne kroki, które muszą podjąć, aby osiągnąć cele operacyjne.

4. Cele finansowe

Realizacja wyniku finansowego, na każdym poziomie / etapie procesu przekłada się na rozwój firmy. Wyznaczenie i spisanie celów finansowych w jednym miejscu pomaga w uporządkowaniu działań, które sprzyjają ich realizacji. Mając sprecyzowany cel finansowy łatwo sprawdzić jak dużo już zostało zrealizowano do osiągnięcia wybranego celu i jak blisko jest go osiągnięcie.

Obszary organizacji, które analizujemy

Budujemy macierz SMART

Dlaczego posiadanie celów organizacyjnych jest ważne? Cele mogą pomóc firmie rozwijać się i osiągnąć zgodność z przepisami  oraz ustalić jej ogólne cele finansowe. Organizacje wyznaczają konkretne cele, aby pomóc zmierzyć ich postępy i określić zadania, które należy poprawić.

Cele muszą być następujące:

  • specyficzne,
  • mierzalne,
  • osiągalne,
  • realne,
  • aktualne.

Razem kryteria te tworzą cele SMART, które są ramami wykorzystywanymi przez firmy do wyznaczania celów organizacyjnych.

Jak przenieść analizę SWOT na macierz SMART?

Firma może podjąć następujące ogólne kroki podczas konfigurowania celów organizacyjnych:

Oceń stan firmy.  Zbadaj obecny stan firmy i czynniki zewnętrzne, które na nią wpływają, takie jak trendy w branży. Analiza SWOT może pomóc w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron firmy – lub zespołu w firmie – szans i zagrożeń.

Ustal każdy cel.  Zdecyduj, w jaki sposób firma lub zespół chce wykorzystać te informacje, aby się poprawić. Przeprowadź burzę mózgów i wybierz te, które wykorzystują możliwości rozwoju.

Ustalaj priorytety celów.  Ustal ramy czasowe i deleguj cele różnym zespołom lub członkom zespołu w oparciu o odpowiedzialność i ranking. Weź pod uwagę czynniki zewnętrzne przy określaniu terminów celów. Cele budujemy wg koncepcji SMART.

Ustal metryki pomiarów.  Określ, w jaki sposób będzie mierzony postęp celów. Niektóre cele mogą łatwiej nadawać się do pomiaru ilościowego. Wyznacz konkretne punkty odniesienia, które zespoły mogą osiągnąć.

Zintegruj cele z procesami.  Włącz cele do sposobu pracy zespołu lub firmy i opracuj metody ich osiągnięcia.

Komunikuj cele zaangażowanym osobom.  Podziel się celami z innymi, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w opracowywanie celów i poszukaj sposobów, w jakie różne zespoły mogą współpracować, aby osiągnąć cele. Uwidocznij cele i komunikuj je w jasny i zwięzły sposób.

Oceń postępy. W miarę upływu czasu i postępów lub zmiany okoliczności oceniaj postępy za pomocą wstępnie zdefiniowanych wskaźników i w razie potrzeby koryguj cele i optymalizuj procesy. Zachęcaj do przekazywania opinii, aby pomóc w ocenie celów i wydajności zespołu.

Produkt finalny – model SWOT w koncepcji SMART

Przykładowy model dla konkretnego obszaru, np. PRODUKT, HR, SPRZEDAŻ, REKRUTACJA, PRODUKCJA, UTRZYMANIE RUCHU, OCHRONA ŚRODOWISKA, KSIĘGOWOŚĆ.

Analiza SWOT to skuteczna metoda identyfikacji kluczowych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Model w oparciu o aspekty SMART znacznie ją wzbogaca. Ocena Twojej aktualnej sytuacji i Twoich celów pozwoli Ci rozwinąć zarówno Twój zespół, jak i Twój biznes. Zapraszamy do współpracy.

  • ul. Malczewskiego 109/18
    80-107 Gdańsk
  • +48 661 500 367
  • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl