KPI w metodyce Agile / Scrum

Mierzenie wartości celem zwinności
Ustanawianie realnych miar wskaźników KPI to podejście praktyczne do ciągłego doskonalenia wyników, rozwijania możliwości organizacji oraz osiągania zadowalających, przewidywanych efektów w świecie niepewności. Tworzy tor dla organizacji, usprawniający dostarczanie wartości w turbulentnym otoczeniu, podążając wyznaczonymi ścieżkami wiodącymi do celów strategicznych. Definiowanie KPI umożliwia przedsiębiorstwom systematyczna poprawę wydajności oraz redefiniowanie celów w oparciu o nieustannie spływające informacje zwrotne z miar. Kontrola aktualnie panujących warunków, stawianie adekwatnych celów oraz natychmiastowe implementowanie usprawnień to nieliczne zalety stosowania wskaźników do ciągłego doskonalenia zachodzących w organizacji procesów.

Główne Obszary Wartości
Kluczowe wskaźniki efektywności umożliwiają skorzystanie ze zbioru perspektyw dotyczących zdolności organizacji do dostarczania wartości. Główne Obszary Wartości badają cele organizacji, obecny stan organizacji w odniesieniu do wyznaczonych celów, szybkość reakcji oraz efektywności w dostarczaniu wartości na rynek. Skorzystanie z czterech, zdefiniowanych wymiarów jest pomocne w zrozumieniu, gdzie obecnie znajduje się organizacja i w jakim kierunku powinna zmierzać.

Niezrealizowana Wartość


Miary z tego obszaru pozwalają dostrzec perspektywę maksymalizowania wartości jaką organizacja osiąga z produktu lub usługi w przyszłości. To szansa stanowiąca różnice pomiędzy obecnymi doświadczeniami klientów, a tymi pożądanymi doświadczeniami.

Co organizacja może zaoferować na tym lub innym rynku?
Co organizacja ryzykuje inwestując w niewykorzystane szanse?
Czy opłacalnym jest inwestycja w uchwycenie dodatkowych wartości?

Obecna wartość


Wartość jaką produkt dostarcza dziś. Dotyczy aktualnego stanu, a nie wartości, która mogłaby istnieć w przyszłości.


Na ile obecnie zadowoleni są użytkownicy i klienci?
Czy poziom satysfakcji i zadowolenia klientów wzrasta czy spada?
Czy pracownicy są zadowoleni z wykonywanej pracy?
Jak mocno zaangażowani w życie organizacji są interesariusze?

Czas wprowadzenia na rynek


To zdolność organizacji do szybkiego dostarczania wartości. Obserwowanie miar z tej kategorii ma umożliwić zminimalizowanie tego czasu do osiągnięcia najszybszej reakcji na zmiany.


Jak szybko organizacja może wyciągać wnioski z dostarczanych informacji?
Jak szybko organizacja reaguje na nowe informacje?
Jak szybko realizowane są prośby i pomysły klientów?

Zdolność do innowacji


Przyglądanie się miarom tego obszaru ma na celu maksymalizację zdolności organizacji do dostarczania innowacyjnych rozwiązań.


Co powstrzymuje organizację przed innowacyjnością?
Co organizacja robi w kierunku stania się innowacyjną?
Czy komunikacja w strukturze organizacyjnej jest wielostronna?


Kluczowe wskaźniki efektywności
Wykorzystanie kluczowych wskaźników efektywności dedykowanych każdemu ze zdefiniowanych obszarów Głównych Obszarów Wartości wspomaga adaptacji tej koncepcji oraz umożliwia zarządzanie w kontekście każdej z perspektyw Głównych Obszarów Wartości. KDR KPI Smart oferuje pakiet wskaźników dobranych do każdej z kategorii, umożliwiając zdiagnozowanie stanu obecnego, przyszłego pożądanego oraz czynników wpływających na zdolność organizacji do doskonalenia.

Każdy wymiar opisywanej koncepcji skupia się na innym, istotnym obszarze wartości prowadzącym do transformacji organizacji w kierunku zwinności. Dostarczanie odbiorcom wartości biznesowych jest bardzo ważne, jednak równie istotnym jest zdolność do szybkiego reagowania na nowe bodźce pochodzące z otoczenia, pozostając przy tym innowacyjnym i progresującym na ścieżce celów długoterminowych, by nie ulec stagnacji.

Macierz
Gotowe narzędzie opiera się na przedstawionym poniżej modelu.

Do każdego, z wyróżnionych, czterech obszarów wartości zaproponowano wskaźniki z poszczególnych, charakterystycznych obszarów działalności firmy, w której zachodzą istotne procesy. To między innymi dział zasobów ludzkich, procesy związane z rozwojem produktów, jakości, bezpieczeństwa, finansów, IT i wiele więcej. KDR KPI Smart przygotowało pełną macierz wartościowych miar, które, zastosowane do odpowiedniego obszaru wartości, pomogą zrozumieć organizacji jej stan obecny, pożądany przyszły stan oraz czynniki wpływające na jej zdolność do doskonalenia.

Z gotową macierzą wskaźników prościej jest zarządzającym definiować luki w każdym z czterech wymiarów wartości. Produktem komplementarnym do narzędzia są dashboard’y.

Materiał w zakresie tematyki Agile został stworzony na podstawie metodologii Scrum Evidence-Based Management

  • ul. Malczewskiego 109/18
    80-107 Gdańsk
  • +48 661 500 367
  • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl