PRZYCZYNY ODEJŚĆ PRACOWNICZYCH

Co to rotacja?


Rotacja pracowników to odejście bądź zwolnienie zatrudnionych osób w danym okresie. Dobrą praktyką w HR jest badanie wskaźnika rotacji pracowników. Więc co jest lepsze, niska rotacja pracowników lub duża rotacja pracowników? A jaki jest idealny wskaźnik rotacji pracowników?

Niska rotacja

Niska rotacja pracowników jest wtedy, gdy niewielka liczba pracowników opuszcza firmę w określonym czasie.

Nie ma magicznego procentu, który wskazywały na niską rotację pracowników. Ale porównanie wskaźnika rotacji pracowników ze średnią w Polscei jest dobrym miejscem do rozpoczęcia.

Wysoka rotacja

Wysoka rotacja pracowników — jak się domyślacie — jest wtedy, gdy duża liczba pracowników opuszcza firmę w określonym czasie. Jeśli obroty pracowników są wyższe niż średnia w Polsce, może to być sygnał do wprowadzenia pewnych zmian.

Rodzaje rotacji


Rotację możemy podzielić na kilka podstawowych kategorii, których typy uzależnione są przede wszystkim od przyczyny, a ich określenie i dostrzeżenie jest pierwszym krokiem do analizowania poziomu rotacji zatrudnienia. Wyróżniamy:

Rotację wymuszoną

w tym przypadku to pracodawca zwalnia pracownika. Niezależnie od tego, czy jest to dyscyplinarne rozwiązanie umowy, czy za porozumieniem stron, czy jej nieprzedłużenie.

Rotację dobrowolną

to sytuacja, w której pracownicy odchodzą z organizacji ze swojej własnej inicjatywy.

Rotację pożądaną

dotyczy zwolnień czy odejść części personelu wykazujących słabe wyniki, niskie zaangażowanie, niewielkie kwalifikacje. Ten rodzaj fluktuacji, choć wiąże się z koniecznością rozpoczęcia nowej rekrutacji, oznacza dla firmy możliwość uzyskania nowych, bardziej odpowiednich na dane stanowisko osób.

Rotację niepożądaną

dotyczy odejścia pracowników, którzy mieli pozytywny wkład w funkcjonowanie firmy. Osób o wysokich kwalifikacjach, niełatwych do zastąpienia. Najczęściej wiąże się z trudną kolejną rekrutacją.

Rotację możliwą do uniknięcia

to rodzaj utraty pracowników, na której proces firma ma jakikolwiek wpływ, na przykład poprzez wprowadzenie niewielkich zmian, zwiększenia lub zmniejszenia ilości powierzanych obowiązków bądź zmiany ich typu czy odpowiednie wynagrodzenie.

Rotację niemożliwą do uniknięcia

w tym przypadku pracownicy odeszli z firmy z przyczyn, na które pracodawca czy zespół nie mają wpływu. To między innymi problemy zdrowotne, niepozwalające wykonywać dłużej żadnych zadań czy zmiana miejsca zamieszkania.

Jaki KPI zastosować?


Dedykowany temu zjawisku wskaźnik rotacji, z grupy KPI HR, w prosty sposób pomaga określić poziom zmian pracowników na stanowiskach. Jak możemy go zwizualizować? Przedstawiając wskaźnik na wykresie liniowym jesteśmy w stanie nanieść na niego skategoryzowane, znane działu HR przyczyny i zdiagnozować główne problemy odejść.

W ofercie KDR KPI Smart znjaduje się o wiele więcej miar wspierających decyzyjność i kontrolę nad wydatkami związanymi z zatrudnianiem kadry pracowniczej w organizacji.

Absencja to niestety zjawisko bardzo niekorzystne dla firmy, ponieważ dezorganizuje przebieg i procesy w pracy. Jako wskaźnik KPI ukazuje poziom nieobecności pracowniczych, co stanowi podstawę do podjęcia działań minimalizujących liczbę niespodziewanych nieobecności na stanowiskach.

Zaakceptowane oferty pracy to bardzo ciekawa miara używana w dziale rekrutacji. Śledząc poziom odrzuconych przez kandydatów ofert można wysnuć wnioski na temat samego procesu rekrutacyjnego, jego jakości, czy również i warunków zatrudnienia.

Wynagrodzenie całkowite – wskaźnik sumujący wynagrodzenie podstawowe ze wszystkimi benefitami przyznawanymi pracownikowi, stanowiące podstawową miarę do dokonywania porównań wynagrodzeń z konkurencją na rynku.


Zauważyłeś by w Twoim przedsiębiorstwie dochodziło do częstej rotacji pracowników?

Zacznij mierzyć wskaźniki w swoim przedsiębiorstwie i zarządzaj świadomie procesami.


  • ul. Malczewskiego 109/18
    80-107 Gdańsk
  • +48 661 500 367
  • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl